आर्थिक स्थिती -

बँकेच्या पाच वर्षाच्या प्रगतीचा आढावा ( रक्कम पूर्ण रुपयांत )
 
तपशील २०१८ २०१९ २०२० २०२१ २०२२
सभासद संख्या १०८९२ १०९९० ११०३५ १०९९६ १०८३१
शेअर्स भांडवल ४०४४८५६७५ ४५९२७३९०० ५३४६५२९०० ६२३७७४९०० ६८६६५६७००
रिझर्व्ह फंड ११९१५९४०८ ११९१५९४०८ १३७७५३९०७ १४८३९८०७२ १६५९७०५३७
इतर फंड्स ६८२४५३१५ ८४८५१५११ १०६६७१२६८ १०३७४२३३८ १११५७९८०७
ठेवी ७२६४९८२४५० ८४५३०८९९७९ १०३७८६५५६६५ ११३४३१९९९२९ १२०५८३०८९२८
गुंतवणूक २१४५५१६८०० २६५१७४८८०० ३७०६६९०७७० ३३१९४१३०७० ३८९६०८२५८१
सभासद कर्जे ५५१६५३६३०२ ६१९६८६७४९५ ७१८६८२३५२८ ८६३१४५६११९ ९३७४५५१६७१
निव्वळ नफा २२०६४०८७ ५०५४५०९६ ४२४७३८५८ ६८७१४६७० ९७६५६०८०
डिव्हिडंड ३% ५% ५.२५% (मंजुरीनंतर) ७% १०.१०
 
सारांश रूपाने ताळेबंद( रक्कम लाखात )
 
भांडवल व देणी दि. ३१/३/२०२१ दि. ३१/३/२०२२ जिंदगी व येणी दि. ३१/३/२०२१ दि. ३१/३/२०२२
भाग भांडवल ६२३७.७५ ६८६६.५७ रोख व बँकेतील शिल्लक ३७१.०९ ६८२.०५
रिझर्व्ह फंड १४८३.९८ १६५९.७१ गुंतवणूक ३८१२६.२२ ३८९६०.८३
इतर फंड्स १०३७.४२ १११५.८० कर्जे ८६३१४.५६ ९३७४५.५१
ठेवी ११३४३२.०० १२०५८३.०८ जागा व इमारती ११२.९० १०४.२१
इतर देणी २८६२.३१ ३१६३.८५ डेडस्टॉक, फिक्चर फिटिंग १११.४५ ९८.००
नफा २०१९-२०२० २५७.५० २५७.५० इतर येणी ९६१.८९ १०३२.४७
नफा २०२१-२०२२ ६८७.१५ ९७६.५६ तोटा - -
एकूण १२५९९८.११ १३४६२३.०७ एकूण १२५९९८.११ १३४६२३.०७
 
उत्पन्न व खर्चाचे तुलनात्मक प्रमाण ( दि. ३१/०३/२०२२ )
 
अ. नं. तपशील रक्कम ( लाखात )
1 खेळते भांडवल १३४६१५.५३
2 मिळालेले उत्पन्न १०८७९.५२
3 एकूण व्यवस्थापन खर्च १५९०.३१
4 कर्मचाऱ्यांवरील एकूण खर्च ११९२.६०
व्यवस्थापन खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण १.१८
व्यवस्थापन खर्चाचे उत्पन्नाशी शेकडा प्रमाण १४.६२
कर्मचारी खर्चाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण ०.८९
उत्पन्नाचे खेळत्या भांडवलाशी शेकडा प्रमाण ८.०८