आर्थिक स्थिती - दिनांक ३१/०३/२०२२

(रक्कम लाखात)
शाखा शाखा सुरु झाल्याची तारीख सभासद संख्या शेअर्स भांडवल एकूण ठेवी एकूण येणे कर्ज थकबाकी दार संख्या मोबाईल नंबर एसटीडी कोड फोन नंबर
मुख्य कार्यालय २०/०९/१९१९ -- -- ८३४६.६५ ११४.१५ -- ९२२५३२४०३५ ०२४१ २३४५१७७
संगमनेर ०४/०७/१९८२ १०८३ ६७३.८१ ९९४६.०६ ८९८०.१८ ९२२५३२४०२१ ०२४२५ २२५८३४
नगर ०२/०१/१९८३ ७९७ ४७२.४५ १२४१९.६८ ५६८७.०९ -- ९२२५३२४०३० ०२४१ २४३१९७५
पारनेर ०२/१०/१९८३ ८६५ ५३७.८२ १२६०.६६ ७३३३.५८ -- ९२२५३२४०२९ ०२४८८ २२१५५२
कोपरगाव १५/१०/१९८३ ९१८ ५७४.३४ ९०५३.५५ ८२१७.६० ९२२५३२४०२२ ०२४२३ २२२०८७
श्रीरामपूर १५/१०/१९८३ ७२५ ४४९.१६ ८१८८.२५ ६१८४.७१ ९२२५३२४०२४ ०२४२२ २२३३८१
जामखेड १५/१०/१९८३ ४७९ ३२८.४७ ३४४४.८८ ५०१४.०५ ९२२५३२४०२७ ०२४२१ २२१०९६
पाथर्डी १५/१०/१९८३ ७७२ ४६७.०१ ८७८४.३५ ६०२४.४४ ९२२५३२४०२३ ०२४२८ २२२३६७
राहुरी १५/०७/१९८४ ७९४ ४९७.३८ ९२१४.३४ ६७०२.६१ -- ९२२५३२४०२५ ०२४२६ २३२२०१
शेवगाव १५/०७/१९८४ ६८७ ४४८.६० ७२६२.०५ ६२०९.९१ ९२२५३२४०१९ ०२४२९ २२१२७६
श्रीगोंदा १५/०७/१९८४ ९७३ ६२९.५२ ८४२५.८६ ७८८५.६८ -- ९२२५३२४०२८ ०२४८७ २२२३०३
अकोले २७/०७/१९८४ १०६४ ७०३.८८ ७८०२.१२ १०१६७.८९ ९२२५३२४०३१ ०२४२४ २२१०२२
नेवासा ०१/०८/१९८४ ९४६ ६२७.६४ ९१५९.६२ ८८४७.०७ ९२२५३२४०२६ ०२४२७ २४१३०२
कर्जत २०/०८/१९८४ ७२८ ४५६.४९ ६४१४.९१ ६३७६.५५ ९२२५३२४०३६ ०२४८९ २२२३५७
एकूण १०८३१ ६८६६.५७ १२०५८३.०८ ९३७४५.५१ १५