हेड ऑफिस व शाखा -

 
शाखा पत्ता IFSC, MICR Code फोन नंबर कामकाजाची वेळ साप्ताहिक सुट्टी
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर संगमनेर मुरली शाकुंतल कॉम्प्लेक्स, दुसरा मजला,
मार्केट यार्ड समोर, नाशिक - पुणे रोड, ता. संगमनेर,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 422605
YESB0APSB02
422818201
मो. नं. 9225324021
(02425) 225834
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर अकोले प्रा. शिक्षक भवन, जि. प. मराठी शाळा,
एस. टी. स्टॅन्डजवळ, मु. पो. ता. अकोले,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 422601
YESB0APSB12
423818504
मो. नं. 9225324031
(02424) 221022
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर कोपरगांव धारणगाव रोड, खुले नाट्यगृहाजवळ,
मु. पो. ता. कोपरगांव,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 423601
YESB0APSB05
423818001
मो. नं. 9225324022
(02423) 222087
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर श्रीरामपूर माणिक कॉम्प्लेक्स, सेंट्रल बॅंकेजवळ,
(पहिला मजला), संगमनेर रोड, मु. पो. ता. श्रीरामपूर,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 413709
YESB0APSB06
414818301
मो. नं. 9225324024
(02422) 223381
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर राहुरी येवले इस्टेट, बिरोबानगर,
मु. पो. ता. राहुरी,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 413705
YESB0APSB09
413818376
मो. नं. 9225324025
(02426) 232201
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर शेवगांव आंबेडकर चौक, पोस्ट ऑफिस मागे,
मु. पो. ता. शेवगांव,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 414502
YESB0APSB10
414818507
मो. नं. 9225324019
(02429) 221276
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर नेवासा ज्ञानेश्वर मंदिर रोड, जिल्हा सहकारी बँकेसमोर,
मु. पो. ता. नेवासा,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 414603
YESB0APSB13
414818506
मो. नं. 9225324026
(02427) 241302
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर जामखेड मु. पो. ता. जामखेड,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 413201
YESB0APSB07
414818502
मो. नं. 9225324027
(02421) 221096
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर श्रीगोंदा ( मराठी शाळेजवळ ) मु. पो. ता. श्रीगोंदा,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 413701
YESB0APSB11
414818505
मो. नं. 9225324028
(02487) 222303
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर कर्जत शहाजीनगर, कुळधरण रोड, कर्जत
मु. पो. ता. कर्जत,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 414402
YESB0APSB14
414818508
मो. नं. 9225324036
(02489) 222357
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर पारनेर मा. कै. दादासाहेब दोंदे स्मारक भवन,
एस. टी. स्टॅन्डजवळ, मु. पो. ता. पारनेर,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 414302
YESB0APSB04
414818501
मो. नं. 9225324029
(02488) 221552
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर पाथर्डी एस. टी. स्टॅन्डजवळ,
मु. पो. ता. पाथर्डी,
जि. अहमदनगर, पिन कोड - 414102
YESB0APSB08
414818503
मो. नं. 9225324023
(02428) 222367
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर नगर तालुका "गुरुकुल" इमारत, दुसरा मजला,
लालटाकी रोड, नेहरू पुतळ्यासमोर,
अहमदनगर, पिन कोड - 414001
YESB0APSB03
414818003
मो. नं. 9225324030
(0241) 2431975
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि. अहमदनगर मुख्य कार्यालय अहमदनगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँक लि.
ऐक्य मंदिर, आनंदी बाजार, अहमदनगर - 414001
YESB0APSB01
414818002
मो. नं. 9225324035
(0241) 2345177
10:30 AM ते 5 PM सोमवार,
दुसरा व चौथा रविवार
IFSC Code मधील ५ वे व १० वे अक्षर नसून " शून्य " (झिरो) अंक आहे.