रिकरिंग ठेव -

सभासद व ठेवीदारांना विविध मुदतीच्या रिकरिंग ठेवी पगारातून व रोखीणे हप्ते भरून उघडता येतात. यावर मुदतीच्या दराप्रमाणे व्याज मिळते.
 
रक्कम १२ महिने २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने
रु. १००/- रु. १२४२/- रु. २५८८/- रु. ४०१३/- रु. ५५४८/- रु. ७१९३/-