व्याजदर -

मा. संचालक मंडळ सभा दि. १८/०३/२०२३ अन्वये दि. ०१/०४/२०२३ पासून ठेवीवरील सुधारित व्याजदर (द. सा. द. शे.) खालीलप्रमाणे -

१) मुदत ठेव -

कालावधी (दिवसामध्ये) व्याजदर (द. सा. द. शे.)
१५ दिवस ते ३० दिवस 3.५०%
३१ दिवस ते ९० दिवस ४.००%
९१ दिवस ते १८० दिवस ४.५०%
१८१ दिवस ते २७० दिवस ५.७५%
२७१ दिवस ते ३६५ दिवस ६.२५%
३६६ दिवस ते ४५९ दिवस ७.००%
४६० दिवस व त्यापुढे ७.२५%

२) दीडपट ठेव - ६८ महिने

३) दामदुप्पट ठेव -११६ महिने

४) सेव्हींग्ज ठेव- ३.००%

५) स्पेशल सेव्हींग्ज ठेव - ४.५०%

६) रिकरिंग ठेव -

रक्कम १२ महिने २४ महिने ३६ महिने ४८ महिने ६० महिने
रु. १००/- रु. १२४१/- रु. २५८८/- रु. ४०२९/- रु. ५५७७/- रु. ७२४०/-